FANDOM


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» розроблено на виконання пункту 154 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

Станом на сьогоднішній день відсутній чинний нормативно-правовий акт, яким було б передбачено порядок визначення організацій колективного управління, які виконуватимуть функції з розширеного колективного управління (так звані уповноважені організації колективного управління) та здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2008 р. № 1175 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, і Змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю» визнано нечинним Вищим адміністративним судом України 17 жовтня 2012 р.; наказ Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2013 р. № 1249 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм» на сьогоднішній день визнаний нечинним Київським апеляційним адміністративним судом 12 червня 2014 р.). У судовому порядку неодноразово доведено, що врегулювання такого питання можливе виключно на рівні закону, а не підзаконного нормативно-правового акту.

Незважаючи на той, факт, що Порядок обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за № 436/7757, та Порядок визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2003 № 503, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за № 717/8038 – залишаються чинними, їх застосування також обмежено.

Так, відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виключно законами встановлюються:

- органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

- види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

- повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

- вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

- спосіб здійснення державного нагляду (контролю);

- санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Правовідносини Державної служби інтелектуальної власності України з організаціями колективного управління не відносяться до винятків, на які не поширюються положення цього Закону.

У зв’язку з чим, навіть у випадку виявлення порушення організацією колективного управління вимог законодавства – у випадку виникнення підстав для застосування Державною службою інтелектуальної власності України санкцій, передбачених чинними наказами Міністерства освіти і науки України, фактичне застосування санкцій до організацій колективного управління Державною службою інтелектуальної власності України буде суперечити приписам правових актів вищої юридичної сили.

Крім того, з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги» у 2012 році також виникла необхідність внесення змін до чинної нормативно-правової бази, якою врегульована діяльність організацій колективного управління в Україні.

Зокрема, статтею 5 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

На сьогоднішній день взагалі не визначені чинними нормативно-правовими актами такі адміністративні послуги як:

- видача свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (згідно статті 43 Закону);

- видача дубліката свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (згідно статті 43 Закону);

- переоформлення свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (згідно статті 43 Закону);

- анулювання свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (згідно статті 43 Закону).

Надання решти адміністративних послуг Державною службою інтелектуальної власності України у сфері діяльності організацій колективного управління (відносно свідоцтв уповноважених організацій колективного управління згідно статті 42 Закону та свідоцтв звичайних організацій колективного управління) врегульовано підзаконними нормативно-правовими актами, а не на законодавчому рівні, як цього вимагає Закон України «Про адміністративні послуги».

З прийняттям у 2014 році окремої Директиви Європейського парламенту та Ради № 2014/26/ЄC від 26.02.2014 «Про колективне управління авторським та суміжними правами та мультітерриторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн використання на внутрішньому ринку» (OJ L 84, 20.3.2014, p. 72-98) також виникла необхідність суттєвого перегляду чинної моделі регулювання діяльності організацій колективного управління в Україні.

Крім того, необхідність створення законодавчого підґрунтя для діяльності організацій колективного управління пов’язана з присвоєнням Україні статусу «Пріоритетної іноземної країни» («Priority Foreign Country») в рамках «Спеціальної доповіді 301» («Special 301» List) через окремі проблеми у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності, серед яких недосконалість системи колективного управління авторськими та суміжними правами.


2. Мета і шляхи її досягнення

Запропонований проект Закону розроблено з метою реформування системи колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав та унеможливлення незаконної діяльності організацій колективного управління.


3. Правові аспекти

Проект Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» розроблено на виконання пункту 154 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України «Про авторське право і суміжні права»; - - постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань», від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав»; «Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах» від 27 червня 2003 р. № 992; - - накази Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311 «Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за № 436/7757; від 25.07.2003 № 503 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за № 717/8038; - - наказ Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України від 24.11.2003 № 780/123/561 «Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за № 1153/8474. - Виходячи із змісту проекту акта, його реалізація передбачає внесення змін до чинних актів, визнання актів такими, що втратили чинність, та розроблення нових актів.


4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не потребує додаткового фінансування з державного та місцевого бюджетів.


5. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» є проектом регуляторного акта. Дія цього регуляторного акта дасть можливість реформувати систему колективного управління в Україні з урахуванням вимог сьогодення, встановити процедуру контролю за діяльністю організацій колективного управління з боку суб’єктів авторського права і суміжних прав та держави (у випадку необхідності). Такі зміни допоможуть удосконалити процес управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, що призведе до збільшення зборів винагороди для творців, сприятиме покращенню іміджу України на міжнародній арені та сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав.


6. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав» дозволить:

- на законодавчому рівні врегулювати питання діяльності організацій колективного управління в Україні; - - привести нормативно-правову базу у цій сфері у відповідність до законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги»; - - імплементувати основні тези директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторськими та суміжними правами та мультітериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн використання на внутрішньому ринку; - - забезпечити прозорість діяльності організацій колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. -Народний депутат України Рибчинський Є.Ю.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі