FANDOM


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про колективне управління

майновими правами суб‘єктів авторського права і суміжних прав»

(реєстр. № 2265а від 03.07.2015 року)


У проекті пропонується визначити організаційні та правові засади колективного управління майновими правами суб‘єктів авторського права і (або) суміжних прав. Прийняття проекту, на думку суб‘єкта права законодавчої ініціативи, дозволить, зокрема, на законодавчому рівні врегулювати питання діяльності організацій колективного управління (у подальшому – ОКУ) в Україні, забезпечить прозорість їх діяльності, імплементувати основні тези директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторськими та суміжними правами та мультітериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою он-лайн використання на внутрішньому ринку тощо.

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження.

1. Зокрема, слід звернути увагу на те, що у проекті відсутнє само визначення змісту колективного управління майновими правами без чого, на нашу думку, навряд чи можливо забезпечити належне правове регулювання відповідних суспільних відносин. Поза межами проекту залишилися і визначення підстав набуття ОКУ права на управління колективними правами правовласників та визначення умов відповідних договорів, а також договорів між ОКУ та користувачами.

Крім цього, на думку управління, з точки зору забезпечення системності законодавства доцільніше було б визначити статус ОКУ у Законі України «Про авторське право і суміжні права» (що фактично передбачено у його чинній редакції) шляхом внесення до нього відповідних змін, а не шляхом прийняття окремого закону, як це пропонується суб‘єктом права законодавчої ініціативи.

2. Згідно з статтею 1 проекту ОКУ визнається організація, яка управляє авторським правом або суміжними правами від імені правовласників та задля їх колективної вигоди, яка перебуває на обліку в Установі. Проте, на нашу думку, у цьому визначені слід уточнити, що такою організацією може бути юридична особа, оскільки з точки зору цивільного права це є її головною ознакою. Крім цього, має бути чітко вказано, що зазначена юридична особа є неприбутковою, тобто не мати на меті отримання прибутку (що фактично виплаває із змісту проекту), з тим, щоб отримані нею кошти розподілялись між суб‘єктами авторського права та суміжних прав, а не між цими особами та засновниками цієї юридичної особи. Слід також звернути увагу на те, що запропоноване визначення змісту терміну ОКУ у проекті суперечить визначенню змісту цього терміну у статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Виходячи з того, що у проекті не встановлюються чіткі вимоги до організаційно-правової форми юридичної особи, яка здійснює діяльність з управління колективними правами, у статтях 7 - 9 доцільніше розглядати особливості статуту ОКУ (стаття 7), загальних зборів членів ОКУ (стаття 8), діяльності наглядового органу ОКУ (стаття 9).

3. Певна частина положень проекту вимагає свого уточнення. Зокрема, у частині 2 статті 6 слід уточнити, чи має право правовласник доручати управління своїми майновими правами одній ОКУ, а у її частині 4 – чи може ОКУ укласти договір про управління правами правовласника безпосередньо з іноземним правовласником, а не лише з аналогічними іноземними організаціями, як це передбачено у цій частині. У частині 7 статті 8 слід визначитися з правовими наслідками запрошення для участі у загальних зборах членів ОКУ правовласників, які не є її членами, а у частині 1 статті 11 – хто саме приймає рішення про використання частини сум зібраної винагороди на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі. Вважаємо також, що зміст пунктів 3, 4, 6 частини 1 статті 15 має бути сформульований як діяльність у певних сферах, а не як забезпечення права на винагороду (причому незрозуміло, чому у пунктах 3 та 4 йдеться про справедливу винагороду, а у пункті 6 така вимога до винагороди відсутня).

4. Окремі положення проекту не узгоджуються між собою. Зокрема, у визначенні ОКУ (стаття 1 проекту) йдеться про їх взяття Установою на облік. Так само серед повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності (стаття 4) йдеться про затвердження ним форми заяви щодо взяття юридичної особи на облік ОКУ, а у статті 5 – про те, що Установа забезпечує облік ОКУ. Натомість розділ ІІІ проекту називається «Реєстрація та облік організацій колективного управління», стаття 15 – «Сфери реєстрації організацій колективного управління», стаття 16 – «Реєстрація організацій колективного управління», причому у частині 1 цієї статті знову згадується взяття на облік.

4. У статті 13 проекту слід врахувати, що вилучення прав з управління ОКУ має відбуватися шляхом розірвання або припинення відповідного договору.

5. У пункті 1 статті 16 проекту слід чітко визначитися з критеріями репрезентативності як умови реєстрації ОКУ, а не обмежуватися невизначеними термінами на кшталт «суттєва частина правовласників… на певний вид об‘єктів… з точки зору їх реального використання в Україні».

Разом з тим було б доцільним взагалі відмовиться від цього критерію, оскільки, на нашу думку, право утворити ОКУ повинні мати також й два чи три суб‘єкта авторського права і суміжних прав. Сумнівною також є вимога щодо обов‘язковості наявності у ОКУ, яка подає документи щодо взяття її на облік, укладених договорів на представництво прав з іноземними ОКУ. Річ у тому, що навряд чи іноземна ОКУ буде укладати відповідні договори з організацією, яка не має статусу ОКУ, якою до взяття на облік буде відповідна українська організація.

У частині 8 цієї статті слід також визначитися з формою ведення Реєстру організацій колективного управління та порядком доступу до нього.

Крім цього, у частині 15 цієї статті слід чітко визначити порядок, згідно з яким Установа визначає ОКУ, яка має здійснювати обов‘язкове колективне управління, оскільки відсутність такого порядку є підґрунтям для різного роду зловживань, у тому числі корупційного порядку.

6. Вважаємо, що механізм визначення розміру винагороди, що збиратиметься ОКУ з користувачів має бути (частина 2 статті 20 проекту) має визначений детальніше, зокрема, щодо участі у їх визначенні правовласників, наприклад, у випадках, якщо її розмір узгоджений ОКУ з користувачем менше, ніж той, що визначений правовласником. Крім цього, у статті 21 проекту доцільно було б визначити пропорції щодо розподілу отриманої винагороди між ОКУ та правовласником.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.Керівник Головного управління В.І.БорденюкВик.: І.В.Зуб

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі